Шаблоны Joomla 3 тут

Інформація для абітурієнтів

Кафедра політології була заснована в грудні 1964 р. З 1992 р. вона стала однією з перших кафедр політології в Україні.

Спеціальність «Політологія» ліцензована й акре-дитована на ІV рівень, що передбачає дворівневу структуру навчання:

  • І-ий рівень – базова вища освіта, термін навчання 4 роки, по закінченні випускник отримує диплом бакалавра з політології і право перейти на наступний рівень;
  • ІІ-ий рівень – повна вища освіта, по закінченні випускник отримує диплом спеціаліста (термін навчання 1 рік) або диплом магістра (термін навчання 1,5 роки) з кваліфікацією "політолог".

Зарахування на навчання за спеціальністю “Політологія” здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних іспитів з таких предмітів:

«Історія України» (зовнішнє оцінювання);

«Українська мова» (зовнішнє оцінювання);

«Іноземна мова» (зовнішнє оцінювання).

З історії кафедри політології

Підготовка політологів у Дніпропетровському університеті розпочата в 1990 р. - це був один з перших в Україні набір на денну форму навчання за політологічною спеціальністю.

Ліцензований обсяг набору на спеціальність “Політологія” становить:

  • 50 місць - за денною формою навчання (з них: 20 місця державного замовлення);
  • 30 місць - за заочною (дистанційною) формою навчання (з них: 10 місць державного замовлення).

Спеціальність “Політологія” має широкий спектр застосування:

  • у сфері соціально-політичної діяльності спеціальність передбачає передбачає оволодіння професійними навичками та знаннями консультанта з соціально-політичних питань у політичних партіях та громадських організаціях, експерта з соціально-політичних питань, політичного технолога, менеджера політичних (виборчих) кампаній тощо;
  • у сфері інформаційно-аналітичної діяльності спеціальність передбачає оволодіння професійними навичками політичного аналітика (дослідника), політичного оглядача, ведучого політичних програм на радіо та телебаченні;
  • у сфері державного управління та місцевого самоврядування спеціальність передбачає оволодіння професійними навичками на рівні фахівця 1-2 категорії, заступників завідувача відділом з питань внутрішньої політики, інших питань загальної компетенції;
  • у сфері освітньої діяльності спеціальність передбачає оволодіння професійними навичками викладача соціально-гуманітарних дисциплін у середніх та вищих навчальних закладах.

Під час навчання студенти спеціальності “Політологія” отримують ґрунтовну фахову теоретичну і практичну підготовку. Багаторічний досвід кафедри політології щодо підготовки фахівців з політології дозволив розробити власне бачення моделі фахівця, яке втілено у стандарті вищої освіти ДНУ з напряму підготовки та спеціальністю “Політологія”.

Висококваліфіковані викладачі читають лекції з історії політичних учень, історії політичної науки, політичних ідеологій, політичної етики, методології політологічних досліджень, загальної теорії політи-ки, теорії політичних систем, політичної психології, етнополітології, геополітики, політичної регіоналістики, кратології (науки про владу), політичних еліт і лідерства, політичних технологій, виборів та виборчих систем, державного управління та місце-вого самоврядування, партології (науки про полі-тичні партії), політичних комунікацій, політичного аналізу, методики викладання соціально-гуманітарних дисциплін, політичного консультування, політичного прогнозування. Викладачами кафедри політології підготовлено й читаються оригінальні навчальні курси з теорії міжнародних відносин, глобалістики, конфліктології, політичної реклами, політичної ризикології, політичного менеджменту, політики соціального партнерства.

Отримані теоретичні знання закрілюються на виробничих практиках:

державознавчій (після ІІ-го курсу навчання);

соціально-політичній (після ІІІ-го курсу нав-чання);

педагогічній (на V-му курсі навчання).

Під час навчання студенти отримують ґрунтовну мовну підготовку. Вони вивчають:

українську мову за професійним спрямуванням (один семестр),

англійську мову (чотири семестри),

другу (як правило, французьку чи німецьку) іноземну мову (на основі Центру вивчення іноземних мов),

ділову іноземну мову (один семестр).

В університеті паралельно основному навчанню можна отримати другу вищу освіту із спеціальностей, які користуються підвищеним попитом на ринку праці (наприклад, правового та економічного профілю).

В університеті функціонує нещодавно реконструйована наукова бібліотека імені О. Гончара – одна з найбільших в Україні вузівських бібліотек. Студенти спеціальності „Політологія” навчаються у реконструйованому головному корпусі університету, обладнаному за останніми вимогами сучасних освітніх технологій (на факультеті функціонують 2 компьютерні класи, підключені до Інтернет).

Університет має розгалужену соціально-побутову інфраструктуру, що дає змогу здійснювати особистісний розвиток у Палаці спорту, Палаці культури студентів ім. Юрія Гагаріна – перлині архітектури та видатної історичної пам’ятки міста, відвідувати Музей історії ДНУ, зоологічний музей, ботанічний сад, акваріум, що розташовано на Монастирському острові, проходити профілактичне лікування та оздоровлення в санаторії-профілакторії, на базі відпочинку в с. Кочережки.

Для студентів з інших населених пунктів надаються місця у гуртожитку.

Після отримання диплому фахівця-політолога можна продовжити навчання в аспірантурі. При ДНУ ім. О. Гончара функціонує спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських та докторських дисертацій з політичних наук. Для тих, хто бажає працювати в системі державного управління, при університеті функціонує магістратура державної служби.